Oferta produktów dla klientów profesjonalnych wraz z cenami widoczna po zalogowaniu
 
Klient profesjonalny

Regulamin konkursu

 

§1
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Organizator” – Dr Grehen Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dyzin 21b, 05-430 Celestynów, NIP 532-20-43-762, właściciel marki Charmine Rose®.
 2. „Konkurs” - konkurs przewidziany niniejszym regulaminem,
 3. „Czas trwania konkursu” – okres od dnia 21.03.2022 roku do dnia 24.03.2022 roku godz. 23:59,
 4. „Komisja konkursowa” – komisja konkursowa może kierować się dowolnie obranymi kryteriami; obrady Komisji konkursowej są tajne, a jej decyzje ostateczne. Wyniki obrad komisji podaje do publicznej wiadomości Organizator.

 

§2
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne akceptujące niniejszy regulamin, które:       

 1.       posiadają funkcjonujący profil prywatny w serwisie Facebook, Instagram,  
 2.       „polubią” (za pomocą kliknięcia stosownego przycisku) fanpage Charmine Rose® w serwisie Facebook/Instagram,
 3.       „polubią” grafikę konkursową Charmine Rose® w serwisie Facebook/Instagram,
 4.       udostępnią grafikę konkursową Charmine Rose® na swoim storis z oznaczeniem @charminerose w serwisie Facebook/Instagram,,
 5.       zaproszą do zabawy 3 przyjaciołki,
 6.       umieszczą w serwisie Facebook/Instagram w okresie trwania konkursu poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe (w formie komentarza),
 7.       wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

2. Zgłoszone do Konkursu odpowiedzi nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Organizatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.

§3
Nagrody i ich przyznawanie

Nagrody w konkursie przyznane będą 3 osobom, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za poprawne.
O wyborze Laureatów nagrody będzie decydował losowy wybór.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5-ciu dni roboczych od zakończenia Konkursu.
Nagroda zostanie wysłana do Laureata po przesłaniu w wiadomości prywatnej na profilu CharmineRose danych do wysyłki.